POLITYKA PRYWATNOŚCI TRITON S.C.

 

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem Państwa obowiązków (nie jest umową ani regulaminem).
Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny.
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) zamieszczona została na końcu polityki prywatności.

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do sprzedaży towarów i świadczenia przez nas usług jest I. Rokita oraz J. Rokita prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą TRITON S.C.

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 12; 38-100 Strzyżów

Adres e-mail: triton@triton.info.pl

Telefon: 17 7461701; 608 439 552

Telefon w sprawie ochrony danych: 608 522 317 (osoba do kontaktu – Iwona Rokita)

Adres e-mail w sprawie ochrony danych: rokita.rodo@op.pl


Jakie dane przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Dodatkowo możemy przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Skąd mamy Państwa dane?

Dane uzyskaliśmy od Państwa. Przekazali nam je Państwo podczas wizyty w naszym sklepie stacjonarnym, w trakcie rozmowy telefonicznej czy też pisząc do nas e-mail.


Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych (w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (patrz: art. 9 RODO).

 

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres rokita.rodo@op.pl, zadzwonić pod nr 608 522 317 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: ul. Słowackiego 12, 38-100 Strzyżów. W celu szybkiej identyfikacji wiadomości prosimy o wpisanie w jej tytule „RODO”.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez nas jest legalne.

 

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Chronimy Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Możemy powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane:

–  zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

–  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Przez jaki okres przechowywane są Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa (nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności). W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z nami:

1) wysyłając e-mail na adres: rokita.rodo@op.pl;

2) telefonicznie: 608 522 317;

3) listownie: ul. Słowackiego 12, 38-100 Strzyżów.

W celu szybkiej identyfikacji wiadomości prosimy o wpisanie w jej tytule „RODO”.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

Dlaczego podają nam Państwo swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane?

Państwa dane możemy przekazywać:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
– podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
– Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie (np. biurom rachunkowym, usługodawcom hostingowym, firmom prawniczym, windykacyjnym).

 

Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów, Kontrahentów czy inne osoby.

 

Klauzule informacyjne obowiązujące w firmie TRITON S.C.

Realizując obowiązek informacyjny przekazujemy Państwu następujące klauzule z prośbą o zapoznanie:

KLAUZULA KLIENCI I KONTRAHENCI

KLAUZULA MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA NADAWCY I ODBIORCY MAILI

KLAUZULA SKARGI I REKLAMACJE

 

Regulamin monitoringu wizyjnego w firmie TRITON S.C.

Przedstawiamy Państwu Regulamin monitoringu wizyjnego dostosowanego do obowiązujących przepisów prawa

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Linki i odnośniki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności, które na nich obowiązują.

 

Informacja o odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA O ODBIORZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Polityka prywatności – stan na dzień 25.09.2019r